• API
  • 中文

工具和用品

搬运、组装、安装、修理和维护各种部件和装置所需的工具、硬件、原材料、化学品和附件。工具和用品包括手动工具、电动工具、硬件组件、焊接用品、原材料、化学品、防静电产品、外壳和储物箱以及电子领域的配件。
印刷电路板和元件组装、搬运和储存用手动工具、五金、化学品、附件和原材料
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK VME64E04P01 0 1 Non-Stock Bulk CNY Vector Electronics 2 4776.91000 4776.91000 - - - -
DK VME64E05P01 0 1 Non-Stock Bulk CNY Vector Electronics 2 Weeks 5364.85000 5364.85000 - - - -
DK VME64E02PC1 0 1 Non-Stock Bulk CNY Vector Electronics 2 3754.87000 3754.87000 - - - -
DK VME64E03P01 0 1 Non-Stock Bulk CNY Vector Electronics 2 3537.14000 3537.14000 - - - -
DK VME64E9J1 0 1 Non-Stock Bulk CNY Vector Electronics 2 4289.73000 4289.73000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 23001005 2 1 Box CNY Schroff 8 2054.48000 2054.48000 1981.09200 - - -
DK 23001069 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 5246.89000 5246.89000 5059.53600 - - -
DK 23001535 1 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 7366.57000 7366.57000 7103.45300 - - -
DK 23001004 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 1832.93000 1832.93000 1767.48900 - - -
DK 23001021 1 1 Box CNY Schroff 8 5898.41000 5898.41000 5687.79000 - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 23006864 0 1 Non-Stock Box CNY Schroff - 4699.65000 4699.65000 - - - -
DK 23006865 0 1 Non-Stock Box CNY Schroff - 5446.71000 5446.71000 - - - -
DK 23006815 0 1 Non-Stock Box CNY Schroff - 2966.56000 2966.56000 - - - -
DK 23006814 1 1 Box CNY Schroff 8 2575.68000 2575.68000 2483.69500 - - -
DK 23006355 0 1 Non-Stock Box CNY Schroff - 3209.85000 3209.85000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 23001005 2 1 Box CNY Schroff 8 2054.48000 2054.48000 1981.09200 - - -
DK 23001069 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 5246.89000 5246.89000 5059.53600 - - -
DK 23001535 1 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 7366.57000 7366.57000 7103.45300 - - -
DK 23001010 4 1 Box CNY Schroff 8 3470.41000 3470.41000 3346.50200 - - -
DK 23001021 1 1 Box CNY Schroff 8 5898.41000 5898.41000 5687.79000 - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PCA-6108-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6108E-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6104P4-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 403.17000 403.17000 - - - -
DK PCA-6104-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 334.06000 334.06000 - - - -
DK PCA-6105P5-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 449.25000 449.25000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 23001005 2 1 Box CNY Schroff 8 2054.48000 2054.48000 1981.09200 - - -
DK 23001069 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 5246.89000 5246.89000 5059.53600 - - -
DK 23001004 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 1832.93000 1832.93000 1767.48900 - - -
DK 23001010 4 1 Box CNY Schroff 8 3470.41000 3470.41000 3346.50200 - - -
DK 23001021 1 1 Box CNY Schroff 8 5898.41000 5898.41000 5687.79000 - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 23001005 2 1 Box CNY Schroff 8 2054.48000 2054.48000 1981.09200 - - -
DK 23001069 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 5246.89000 5246.89000 5059.53600 - - -
DK 23001004 2 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 1832.93000 1832.93000 1767.48900 - - -
DK 23001010 4 1 Box CNY Schroff 8 3470.41000 3470.41000 3346.50200 - - -
DK 23001535 1 1 Box CNY Schroff 8 Weeks 7366.57000 7366.57000 7103.45300 - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PCA-6108-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6108E-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6104P4-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 403.17000 403.17000 - - - -
DK PCA-6114P7-0E1E 3 1 Bulk CNY Advantech Corp 30 1976.68000 1976.68000 - - - -
DK PCA-6105P5-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 449.25000 449.25000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PCA-6108-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6108E-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6104-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 334.06000 334.06000 - - - -
DK PCA-6114P7-0E1E 3 1 Bulk CNY Advantech Corp 30 1976.68000 1976.68000 - - - -
DK PCA-6105P5-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 449.25000 449.25000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK PCA-6108-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6108E-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 506.84000 506.84000 - - - -
DK PCA-6104-0C2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 334.06000 334.06000 - - - -
DK PCA-6114P7-0E1E 3 1 Bulk CNY Advantech Corp 30 1976.68000 1976.68000 - - - -
DK PCA-6104P4-0B2E 0 1 Non-Stock Bulk CNY Advantech Corp 30 403.17000 403.17000 - - - -